POVIJEST I RAZVOJ DRUŠTVA

Ideja i potreba zajedničkog djelovanja i dobrovoljnog udruživanja proteže se daleko u povijest. Promicanje ideja i znanja, te stvaranje novih vrijednosti poticali su u povijesti mnoge entuzijaste da se udružuju radi postizanja zajedničkog cilja. Posebnu ulogu kroz povijest predstavljali su različiti oblici udruživanja temeljeni na strukovnoj pripadnosti. Danas jednu od osnovnih vrijednosti demokracije predstavlja civilno društvo i građani koji se aktivno uključuju u sva područja društvenog djelovanja. Sloboda udruživanja predstavlja temelj demokratskog društva i zajamčena je Ustavom.

Na tragu toga grupa entuzijasta građevinske struke formirala je 1959. godine Inicijativni odbor s namjerom osnivanja Udruge građevinskih inženjera i tehničara. Članovi Inicijativnog odbora bili su: Izidor Dretar, građ.teh., Berislav Ivaniš, građ.teh., Ratimir Ivaniš, građ.teh., Ignac Kolman, građ.teh., Ferdinand Kralj, dipl.ing.građ., Rudolf Lončarić, dipl.ing.građ., Ivan Mlakar, građ.teh., Rudolf Ranteš, građ.teh., Juraj Stanić, viši.građ.teh. i Stjepan Šavorić, građ.teh. Postojanje Društva građevinskih inženjera i tehničara Hrvatske u Zagrebu, kao i sve veći broj inženjera i tehničara u Varaždinu i okolici, te jačanje gospodarstva u našem kraju potaknulo je članove Inicijativnog odbora da osnuju podružnicu u Varaždinu.

U veljači 1959. godine sastao se deseteročlani Inicijativni odbor i sazvao Osnivačku skupštinu na kojoj je osnovana Podružnica Društva građevinskih inženjera i tehničara Hrvatske u Varaždinu. Glavni motivi osnivanja Podružnice, koji su bili istaknuti i u referatu na

Osnivačkoj skupštini bili su slijedeći:

- ujedinjavanje građevinskih stručnjaka radi zajedničkog stručnog i društvenog djelovanja,

- stručnim djelovanjem razvijati akcije ka društvenoj zajednici,

- razvijanje drugarstva i prijateljstva među članovima,

- zajedničkim i organiziranim radom stručno usavršavanje članstva,

- prenošenje iskustva starijih stručnjaka na mlađe i drugo.

Na početku djelovanja u varaždinsku Podružnicu se, uz građevinare, uključuju i arhitekti, tako da je to bila jedinstvena stručna udruga iz područja građevinarstva i arhitekture. Više od dvadeset godina arhitekti i građevinari su bili članovi iste udruge, da bi kasnije osnovali vlastita društva, međutim i danas su u naše društvo uključeni pojedini arhitekti.

Odmah nakon osnivanja Podružnice poduzimaju se odgovarajuće aktivnosti kako bi se Društvo verificiralo i registriralo. Tako je već 9. travnja 1959. godine republičko društvo iz Zagreba dalo suglasnost za osnivanje, a 17. srpnja iste godine Sekretarijat unutrašnjih poslova iz Varaždina izdao je Rješenje o registraciji Varaždinske Podružnice. Podružnica je registrirana kao kotarsko društvo koje djeluje na području svih pet općina tadašnjeg Kotara Varaždin (Čakovec, Ivanec, Ludbreg, Novi Marof i Varaždin). Kasnije se u općini Čakovec osniva društvo koje djeluje samostalno i danas je vrlo aktivo pod nazivom Društvo građevinskih inženjera i tehničara Međimurje. I do današnjih dana Društvo ima regionalni karakter, te obuhvaća područje Varaždinske županije.

Redovito se održavaju sjednice tadašnjeg Izvršnog odbora, na kojima se razmatra tematika značajna za Podružnicu, te se inicira uključivanje društvenog i stručnog rada članova u šire društvene tokove.

Prva Godišnja skupština održana je 1. veljače 1960. godine i ona ima značajnu ulogu budući da su na njoj donesene odluke u kojima su sadržane značajne smjernice za budući rad Društva. Smjernice su dugotrajnog karaktera, te daju našem društvenom djelovanju dugotrajno obilježje.

Posebno je značajna 1962. godina, i to zbog dvaju značajnih događaja:

- odlukom koja je donesena na Godišnjoj skupštini održanoj 23. ožujka naziv Podružnice se mijenja u Društvo građevinskih inženjera i tehničara Varaždin, te se obavlja preregistracija , ali i dalje ostaje kao kotarsko društvo koje djeluje na području svih pet općina Kotara Varaždin;

- U Varaždinu je 7. srpnja 1962. godine održano V Zasjedanje Glavnog odbora Saveza građevinskih inženjera i tehničara Hrvatske, u organizaciji i pod pokroviteljstvom našeg Društva.

Zasjedanju je bio nazočan i predsjednik Saveza građevinskih inženjera i tehničara Jugoslavije. Glavne teme V Zasjedanja bile su vezane uz aktualna pitanja tog vremena;

- opća uloga i zadaci Društava građevinskih inženjera i tehničara na planu svladavanja privrednih teškoća (referat Milan Jančiković, tajnik SGITH-a),

- Građevna privreda Kotara Varaždin (referat Rudolf Lončarić, tajnik DGIT-a Varaždin).

Društvo građevinskih inženjera i tehničara 1967. godine dobiva vlastite prostorije na tadašnjem Trgu Božidara Adžije 7/1 (danas Franjevački trg), veličine 28 četvornih metara, što je omogućilo kvalitetniji rad i djelovanje u toj i idućoj 1968. godini, kada Društvo oma već 105 članova.

Nakon 1973. godine rad Članova Društva ponovo oživljava i doživljava svoju punu renesansu zahvaljujući značajnim i kvalitetnim akcijama.

Na godišnjim skupštinama održanim 28. svibnja 1974. godine i 14. veljače 1975. godine donosi se novi program rada, novi Statut i bira se aktivno, novo i pomlađeno rukovodstvo, što je stvorilo uvjete za daljnji intenzivan i aktivan rad Društva.

Temeljni motivi i interesi udruživanja koji su naglašeni prilikom osnivanja Društva proširuju se i dopunjuju sljedećim područjima:

- aktivnije sudjelovanje i djelovanje u razvoju graditeljstva i suradnja s gospodarstvom,

- sudjelovanje u donošenju prijedloga i inoviranju graditeljske legislative i zakonodavstva,

- sudjelovanje u izradi prijedloga i inoviranju standardizacije i normizacije,

- sudjelovanje u aktivnostima u svezi sa stručnim ispitima i ovlaštenjima,

- sudjelovanje u aktivnostima u svezi s obrazovanjem kadrova u graditeljstvu.

U drugoj polovici sedamdesetih godina program aktivnosti rada društva posebno je usmjeren  na provođenje u djelo novih metoda građenja, posebno na području stambene izgradnje, primjenu industrijskog načina građenja, uvođenje suvremene mehanizacije, što posebno proizlazi iz  zaključaka Godišnje skupštine održane 11. veljače 1977. godine.

Društvo 1979. godine obilježava dvadesetu obljetnicu djelovanja, koja se tijekom cijele godine obilježava radnim programom, a završena je svečanom sjednicom Skupštine Društva građevinskih inženjera i tehničar. Uoči održavanja svečane sjednice Skupštine, održana je izvanredna Skupština Saveza građevinskih inženjera i tehničara Hrvatske, što je značajno uveličalo naš jubilej.  Stručnim programom i sadržajem završnica obilježavanja dvadesete obljetnice Društva pružila je članovima, a posebno gostima, mogućnost i ugodu boljeg upoznavanja Varaždina kroz izložbu, izlaganja i obilazak povijesne barokne jezgre grada Varaždina i obilazak značajnih građevina u Varaždinu.

U trećem desetljeću svojeg postojanja Društvo, obogaćeno dosadašnjim iskustvom nastavlja normalno raditi. Na izbornoj Skupštini, koja je održana u prosincu 1979. godine, donijete su statutarne promjene, te je Izvršni odbor zamijenjen Predsjedništvom, uz uvođenje kolektivnog rukovođenja. Zaključci Skupštine rezultirali su programom rada za iduće razdoblje.

Društvo se 3. veljače 1984. godine upisuje u Registar društvenih organizacija Zajednice općine Varaždina, te i dalje nastavlja sa svojim radom.

Kako u Varaždinu od 1977. godine djeluje Građevinski studij, mnogi članovi Društva angažiraju se kao nastavnici i suradnici na tom studiju. Mnogi članovi koji imaju zvanje građevnog tehničara školuju se za zvanja inženjera. Društvo građevinskih inženjera i tehničara posebno vodi brigu o suradnji s Građevinskim studijem, a isto tako i s Geotehničkim studijem, koji u Varaždinu djeluje od 1970. godine.

U ovom razdoblju grade se velike inženjerske građevine na našem području: hidroelektrane Varaždin, Čakovec i Dubrava. Organizirano je nekoliko stručnih obilazaka gradilišta s praćenjem građenja raznih faza dovršenosti.

Godine 1989. navršava se trideset godina postojanja Društva, a jubilej se posebno obilježava svečanom sjednicom Skupštine, koja je bila kvalitetno organizirana.

Četvrto desetljeće vjerojatno je najsloženije vremensko razdoblje, to je vrijeme Domovinskog rata, postizanja slobode i stvaranja nezavisnosti Hrvatske. U Domovinskom ratu srušene su i oštećene mnoge građevine, pa je to i razdoblje obnove.

Mnogi naši članovi sudjelovali su kao branitelji u Domovinskom ratu, te se svoj stručni rad zamijenili obranom domovine. Mnogi su članovi također bili i jesu uključeni u obnovu, što je zahtjevan i odgovoran zadatak, pa je to u ovom vremenu značajan doprinos našeg Društva Hrvatskoj.

Iako u spomenutim složenim i izmijenjenim uvjetima, četvrto desetljeće rada i života Društva odvija se u skladu s donesenim programima na izbornim i godišnjim skupštinama.

Među ostalim aktivnostima potrebno je spomenuti održavanje izvanredne Skupštine Društva zbog izmjene i dopune Statuta te donošenje odluke za obavljanje preregistracije Društva, temeljem odredaba novog Zakona o udrugama. Skupština je održana 14. siječnja 1998. godine, a upis u registar udruga Varaždinske županije obavljen je 14. travnja 1998. godine.

Društvo je aktivno sudjelovalo u razmatranju zakonskih prijedloga za osnivanje Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu, te provodilo akcije upoznavanja članova s značenjem i radom Komore, kao i načinom i uvjetima za učlanjenje. Novoosnovana komora respektirala je zalaganje i značenje našeg Društva, te je prof. dr. sc. Rudolfa Lončarića počasnog predsjednika društva predložila i izabrala za predsjednika Nadzornog odbora.

2002. godine Hrvatski savez građevinskih inženjera održao je svoju sjednicu Predsjedništva u Varaždinu, te time dao posebno značenje i našem Društvu. Iste godine Društvo je vodilo raspravu o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji te je svoje prijedloge i niz primjedbi uputilo resornom ministarstvu. Takva praksa aktivnog sudjelovanja javnim raspravama u postupcima donošenja svih akata o građenju nastavljena je i dalje.

Društvo se je u 2003. godini počelo aktivnije baviti  s davanjem svojih očitovanja o važnim projektima na području Grada i Županije. Iste godine Društvo je uselilo u novu prostoriju u Aninoj ulici 11, koju je Društvu dodijelila tvrtka "Zagorje" d.d. Time se ispunila dugogodišnja želja članova za vlastitim prostorom.

Na prijedlog Društva naš počasni predsjednik prof.dr.sc. Rudolf Lončarić, dipl.inž.građ., dobitnik je nagrade za životno djelo HSGI-a koja mu je uručena na Saboru hrvatskih graditelja u travnju 2004. godine. Prof. Lončariću dodijeljena je i nagrada Grada Varaždina za dostignuća na području graditeljske struke te za razvoj visokog školstva u gradu Varaždinu.

Iste godine na inicijativu Društva, a uz pomoć i posredništvo članova Društva u tijelima Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu  tijekom 2004. godine osnovan područni ured Razreda inženjera građevinarstva Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu sa sjedištem u Varaždinu. Područni ured obuhvaća članove HKAIG-a iz Varaždinske, Međimurske, Koprivničko - križevačke i Bjelovarsko - bilogorske županije.

Društvo je u listopadu 2007. godine u Carnetu registriralo HR domenu pod nazivom dgit.hr. Od registracije domene Društvo započinje sa razvojem vlastitih web www.dgirt.hr stranica na kojim se mogu naći sve novosti i obavijesti vezane na djelovanje i aktivnosti Društva, termini održavanja Seminara, svi stručni materijali sa održanih seminara, zanimljivosti s područja graditeljstva i drugo. Uz navedeno Društvo danas ima i aktivan Facebook profil.

Predani dugogodišnji rad Društva prepoznao je 2014. godine i Grad Varaždin, te je povodom obilježavanja 55. godina postojanja Društva dodijelio Društvu Plaketu Grada Varaždina za značajni doprinos razvoju graditeljske struke.

Donošenjem novog Zakona o udrugama 2014. godine Društvo je u 16. svibnja 2015. godine uskladilo svoj statut, te sve Pravilnike s odredbama novog Zakona o udrugama. 

Na redovnoj Skupštini Hrvatskog saveza građevinskih inženjera održanoj 5. svibnja 2017. godine tadašnja predsjednica Društva Mirna Amadori, dipl.ing.građ. izabrana je za predsjednicu Hrvatskog saveza građevinskih inženjera i to kao prva žena na čelu Saveza od njegovog osnutka.

Danas društvo ima i nadalje sjedište u Varaždinu, te podružnice u Ludbregu, Ivancu i Novom Marofu, a sa svojih  približno 280 aktivnih članova predstavlja najveću strukovnu organizaciju na području sjeverozapadne Hrvatske, te jednu od najbolje organiziranih i najaktivnijih udruga s područja graditeljstva u Hrvatskoj. DGIT Varaždin ima jasno zacrtanu viziju njegovanja i daljnjeg razvijanja etike graditeljskog poziva, te daljnjeg razvoja inženjerskih i tehničkih disciplina. Unaprjeđenje graditeljske struke je rezultat stalne međusobne razmjene iskustava i mišljenja, te utjecaja na stvaranje javnog, znanstvenog i stručnog mišljenja i stajališta o svim bitnim tehničkim, ekonomskim, proizvodnim i drugim pitanjima u graditeljstvu. Društvo je kroz svoj rad dalo značajan doprinos općem razvoju znanosti i struke u graditeljstvu. Društvo se i dalje aktivno bavi davanjem stručnih mišljenja o projektima, elaboratima, analizama, razvojnim programima, tehničkoj regulativi, obrazovanju i slično, te je svoj značajan doprinos dalo prilikom izrade i donošenja posljednjih zakonskih i pod zakonskih akata s područja graditeljstva, a preko svojih predstavnika konstantno aktivno sudjeluje u radu stručnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Društvo se posebno ponosi stalnom organizacijom stručnih seminara u sklopu cijelo životnog stručnog usavršavanja koja su certificirana i odobrena od strane HSGI-a, a kojima je do sada sudjelovalo više tisuća polaznika. Društvo redovito organizira stručna putovanja u zemlji i inozemstvu od kojih treba u zadnje vrijeme izdvojiti posjet sajmu Made Expo u Milanu i sajmu Bauma u Munchenu.

Mnogi se članovi Društva bave znanstvenim i stručnim istraživanjima, te je objavljeno mnogo radova i publikacija. I ta činjenica predstavlja značajan doprinos Društva općem razvoju znanosti i struke u graditeljstvu.

U sklopu programa rada Društva posebno se njeguje aktivna suradnja s ostalim stručnim društvima s područja graditeljstva i drugih struka, a najviše s društvima iz susjedstva.

Administracija
DRUŠTVO GRAĐEVINSKIH INŽENJERA I TEHNIČARA
Nikole Tesle 20, 42 000 Varaždin
e-mail: dgit@dgit.hr, www.dgit.hr
Upis u Registar udruga Varaždinske županije, MB: 03445372, OIB: 36646348757
IBAN Zagrebačka banka HR2123600001101744810
Predsjednik: Velimir Vujec, dipl.ing.građ.