U skladu sa člancima 19., 20., 21. i 22. Statuta Društva građevinskih inženjera i tehničara Varaždin (u daljnjem tekstu: DGIT), Skupština DGIT-a na redovnoj Skupštini društva  održanoj 2. ožujka 2018. godine u Varaždinu donosi sljedeći:

 

PRAVILNIK O ČLANOVIMA I ČLANSKOJ ISKAZNICI

 

DRUŠTVA  GRAĐEVINSKIH INŽENJERA I TEHNIČARA VARAŽDIN

 

 

Članak 1.

 

Ovim Pravilnikom se uređuje članstvo u DGIT-u, te prava, obveze i povlastice koje DGIT osigurava svojim članovima.

 

Članak 2

 

DGIT je dužan voditi ažuran popis članstva, u skladu sa zakonskim propisima, i o istome izvještavati Hrvatski savez građevinskih inženjera (u daljnjem tekstu: HSGI), u skladu s odredbama HSGI-a i Pravilnika o članovima HSGI-a.

 

Članak 3.

 

Članovi DGIT-a su svi članovi koji redovito plaćaju članarinu matičnom društvu. Odluku o iznosu visine članarina donosi Skupština društva.

 

Članovi koji nisu platili članarinu uzastopno za protekle dvije godine do roka predviđenog za plaćanje članarine u tekućoj godini brisat će se iz članstva u DGIT-u.

 

Članak 4.

 

Članstvo u DGIT-u se dokazuje članskom iskaznicom koja se nakon podmirenja članarine izdaje za svaku godinu, a izrađuju je stručne službe HSGI-a. Članska iskaznica izrađena je u svemu prema čl. 4 Pravilniku o članovima članstva u HSGI-u i članskoj iskaznici HSGI-a. Na iskaznici bez slike naveden je naziv HSGI i naziv temeljnoga društva – DGIT Varaždin.

 

Iskaznicom se dokazuje članstvo i u HSGI-u te stječe pravo na popuste u kotizacijama za sva stručna predavanja, stručna putovanja i stručna izdanja HSGI-a i svih njegovih članica na cijelom području Republike Hrvatske.

 

Članak 5.

 

Članska iskaznica HSGI-a je jedina isprava s kojom član HSGI-a dokazuje svoje članstvo i vrijedi samo za godinu u kojoj je izdana. Članom HSGI postaje se samo članstvom u nekoj temeljnoj članici, a članska se iskaznica izdaje na temelju popisa uplaćenih članarina pojedinih članica u protekloj godini.

 

Članska je iskaznica plastificirana, a njezina je širina 85 mm i visina 55 mm.

 

Članska je iskaznica bez slike, a na prednjoj strani ima natpis i znak HSGI, ime i prezime člana te broj iskaznice, dok je lijevo bočno otisnut naziv temeljnoga društva – DGIT Varaždin.

 

Članak 6.

 

Članstvo u DGIT-u je dragovoljno, može biti redovito i podupirajuće, a stječe se na način propisan ovim Pravilnikom, danom upisa u popis članova.

 

Članak 7.

 

Redovni članovi su građevinski inženjeri i tehničari, završeni polaznici i studenti preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija, te stručnih i specijalističkih studija iz područja graditeljstva kao i inženjeri i tehničari ostalih struka ako rade u graditeljstvu.

 

Članak 8.

 

Podupirajući član DGIT-a može biti pravna ili fizička osoba koja moralno, stručno, materijalno ili na drugi način podupire rad DGIT-a.

Osoba zainteresirana za prijem u podupirajuće članstvo podnosi pisani zahtjev Predsjedništvu, koje na prijedlog Predsjednika odlučuje o prijemu u podupirajuće članstvo u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva.

Podupirajući članovi DGIT-a nemaju pravo rada i odlučivanja u tijelima DGIT-a.

 

Članak 9.

 

Članstvo u DGIT-u pretežno je za fizičke osobe, a može biti i za pravne osobe.

 

Predstavnika pravne osobe u udruzi imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe. Pravne osobe članovi DGIT-a mogu biti poduzeća ili druge organizacije koje se bave graditeljskom djelatnošću.

 

Ukoliko je pravna osoba podupirajući član, tada pravna osoba ne treba imenovati ovlaštenu osobu.

Članak 10.

 

Članovi DGIT-a imaju pravo na smanjenu kotizaciju na svim stručnim predavanjima i stručnim putovanjima koja organizira DGIT. Članovi imaju pravo i na popust na sva stručna izdanja i publikacije koje je izdao HSGI i njegove članice, kao i na besplatan primjerak časopisa Građevinar.

 

Pri ostvarivanju popusta na kotizaciju stručnoga skupa ili na cijenu putovanja ili izdanja organizator u slučaju potrebe ima pravo radi točnije identifikacije osim članske iskaznice DGIT-a zatražiti i neki drugi dokument.

 

Pravo na smanjenu kotizaciju na svim stručnim predavanjima i stručnim putovanjima što ih organizira DGIT, članovi stječu nakon proteka članstva u trajanju od godinu dana.

 

Članak 11.

 

DGIT za svakog svojeg člana (osim umirovljenika) plaća članarinu HSGI-u u godišnjem iznosu prema važećoj odluci o visini članarine HSGI-a .

 

Članak 12.

 

Ovim je Pravilnikom dozvoljeno da pojedini članovi, ponajprije oni koji nisu iz građevinske struke, budu članovi tog društva bez članstva u HSGI-u. U tom se slučaju ne ostvaruju prava na smanjenu kotizaciju na svim stručnim predavanjima i stručnim izdanjima HSGI-a.   

 

Članak 13.

 

Popisi svih članova DGIT-a redovito se svake godine objavljuju na internet stranicama DGIT-a Varaždin - www.dgit.hr

 

DGIT vodi popis svojih članova koji se zbog velikog broja članova i znatnih promjena početkom svake godine obnavlja.

 

Popis članova vodi se elektronički i sadrži podatke o osobnom imenu člana, osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu pristupanja u DGIT, kategoriji članstva te datumu prestanka članstva u DGIT-u i druge podatke.

 

Popis članova je dostupan na uvid svim članovima DGIT-a i nadležnim tijelima, na njihov zahtjev.

 

Popis članova vodi Tajnik u suradnji sa stručnim službama DGIT-a.

Odluku o primanju u članstvo donosi predsjedništvo temeljem potpisane pristupnice. Na uskraćeno primanje u članstvo postoji pravo žalbe Skupštini čija je odluka konačna

 

Članak 14.

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a s istim danom prestaju vrijediti odredbe Pravilnika o članovima i  članskoj iskaznici DGIT-a od 6. ožujka 2015. godine.

 

 

    Predsjednica DGIT-a:

   Mirna Amadori, dipl. ing. građ.

SYNTEKS d.o.o.
PZC VARAŽDIN d.d.
SINGRA d.o.o.
DATA d.o.o.
MIPCRO d.o.o.
OD POROBIJA I ŠPOLJARIĆ
STJEPAN STRELEC
TRI PROJEKT d.o.o.
Geo-Croatia d.o.o.
Obrt za građevinarstvo Hanžek
Gradski stanovi
PORTAL d.o.o.
Ured ovlinž.građ. Premužić
Aris d.o.o.
Forma d.o.o.
GALDI d.o.o.
Ured ovlinž.građ. Soldo
Darko Detelj
KOCIPER COMPANY
INVEST PROJEKT
Administracija
DRUŠTVO GRAĐEVINSKIH INŽENJERA I TEHNIČARA
Anina 11, 42 000 Varaždin
e-mail: dgit@dgit.hr, www.dgit.hr
Upis u Registar udruga Varaždinske županije, MB: 03445372, OIB: 36646348757
IBAN Zagrebačka banka HR2123600001101744810
Predsjednica: mr.sc. Martina Cesar-Kelemen dipl.ing.građ.