U skladu sa člancima 19., 20., 21. i 22. Statuta Društva građevinskih inženjera i tehničara Varaždin (u daljnjem tekstu: DGIT), Skupština DGIT-a na redovnoj Skupštini društva  održanoj 2. ožujka 2018. godine u Varaždinu donosi sljedeći:

 

PRAVILNIK O ČLANOVIMA I ČLANSKOJ ISKAZNICI

 

DRUŠTVA  GRAĐEVINSKIH INŽENJERA I TEHNIČARA VARAŽDIN

 

 

Članak 1.

 

Ovim Pravilnikom se uređuje članstvo u DGIT-u, te prava, obveze i povlastice koje DGIT osigurava svojim članovima.

 

Članak 2

 

DGIT je dužan voditi ažuran popis članstva, u skladu sa zakonskim propisima, i o istome izvještavati Hrvatski savez građevinskih inženjera (u daljnjem tekstu: HSGI), u skladu s odredbama HSGI-a i Pravilnika o članovima HSGI-a.

 

Članak 3.

 

Članovi DGIT-a su svi članovi koji redovito plaćaju članarinu matičnom društvu. Odluku o iznosu visine članarina donosi Skupština društva.

 

Članovi koji nisu platili članarinu uzastopno za protekle dvije godine do roka predviđenog za plaćanje članarine u tekućoj godini brisat će se iz članstva u DGIT-u.

 

Članak 4.

 

Članstvo u DGIT-u se dokazuje članskom iskaznicom koja se nakon podmirenja članarine izdaje za svaku godinu, a izrađuju je stručne službe HSGI-a. Članska iskaznica izrađena je u svemu prema čl. 4 Pravilniku o članovima članstva u HSGI-u i članskoj iskaznici HSGI-a. Na iskaznici bez slike naveden je naziv HSGI i naziv temeljnoga društva – DGIT Varaždin.

 

Iskaznicom se dokazuje članstvo i u HSGI-u te stječe pravo na popuste u kotizacijama za sva stručna predavanja, stručna putovanja i stručna izdanja HSGI-a i svih njegovih članica na cijelom području Republike Hrvatske.

 

Članak 5.

 

Članska iskaznica HSGI-a je jedina isprava s kojom član HSGI-a dokazuje svoje članstvo i vrijedi samo za godinu u kojoj je izdana. Članom HSGI postaje se samo članstvom u nekoj temeljnoj članici, a članska se iskaznica izdaje na temelju popisa uplaćenih članarina pojedinih članica u protekloj godini.

 

Članska je iskaznica plastificirana, a njezina je širina 85 mm i visina 55 mm.

 

Članska je iskaznica bez slike, a na prednjoj strani ima natpis i znak HSGI, ime i prezime člana te broj iskaznice, dok je lijevo bočno otisnut naziv temeljnoga društva – DGIT Varaždin.

 

Članak 6.

 

Članstvo u DGIT-u je dragovoljno, može biti redovito i podupirajuće, a stječe se na način propisan ovim Pravilnikom, danom upisa u popis članova.

 

Članak 7.

 

Redovni članovi su građevinski inženjeri i tehničari, završeni polaznici i studenti preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija, te stručnih i specijalističkih studija iz područja graditeljstva kao i inženjeri i tehničari ostalih struka ako rade u graditeljstvu.

 

Članak 8.

 

Podupirajući član DGIT-a može biti pravna ili fizička osoba koja moralno, stručno, materijalno ili na drugi način podupire rad DGIT-a.

Osoba zainteresirana za prijem u podupirajuće članstvo podnosi pisani zahtjev Predsjedništvu, koje na prijedlog Predsjednika odlučuje o prijemu u podupirajuće članstvo u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva.

Podupirajući članovi DGIT-a nemaju pravo rada i odlučivanja u tijelima DGIT-a.

 

Članak 9.

 

Članstvo u DGIT-u pretežno je za fizičke osobe, a može biti i za pravne osobe.

 

Predstavnika pravne osobe u udruzi imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe. Pravne osobe članovi DGIT-a mogu biti poduzeća ili druge organizacije koje se bave graditeljskom djelatnošću.

 

Ukoliko je pravna osoba podupirajući član, tada pravna osoba ne treba imenovati ovlaštenu osobu.

Članak 10.

 

Članovi DGIT-a imaju pravo na smanjenu kotizaciju na svim stručnim predavanjima i stručnim putovanjima koja organizira DGIT. Članovi imaju pravo i na popust na sva stručna izdanja i publikacije koje je izdao HSGI i njegove članice, kao i na besplatan primjerak časopisa Građevinar.

 

Pri ostvarivanju popusta na kotizaciju stručnoga skupa ili na cijenu putovanja ili izdanja organizator u slučaju potrebe ima pravo radi točnije identifikacije osim članske iskaznice DGIT-a zatražiti i neki drugi dokument.

 

Pravo na smanjenu kotizaciju na svim stručnim predavanjima i stručnim putovanjima što ih organizira DGIT, članovi stječu nakon proteka članstva u trajanju od godinu dana.

 

Članak 11.

 

DGIT za svakog svojeg člana (osim umirovljenika) plaća članarinu HSGI-u u godišnjem iznosu prema važećoj odluci o visini članarine HSGI-a .

 

Članak 12.

 

Ovim je Pravilnikom dozvoljeno da pojedini članovi, ponajprije oni koji nisu iz građevinske struke, budu članovi tog društva bez članstva u HSGI-u. U tom se slučaju ne ostvaruju prava na smanjenu kotizaciju na svim stručnim predavanjima i stručnim izdanjima HSGI-a.   

 

Članak 13.

 

Popisi svih članova DGIT-a redovito se svake godine objavljuju na internet stranicama DGIT-a Varaždin - www.dgit.hr

 

DGIT vodi popis svojih članova koji se zbog velikog broja članova i znatnih promjena početkom svake godine obnavlja.

 

Popis članova vodi se elektronički i sadrži podatke o osobnom imenu člana, osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu pristupanja u DGIT, kategoriji članstva te datumu prestanka članstva u DGIT-u i druge podatke.

 

Popis članova je dostupan na uvid svim članovima DGIT-a i nadležnim tijelima, na njihov zahtjev.

 

Popis članova vodi Tajnik u suradnji sa stručnim službama DGIT-a.

Odluku o primanju u članstvo donosi predsjedništvo temeljem potpisane pristupnice. Na uskraćeno primanje u članstvo postoji pravo žalbe Skupštini čija je odluka konačna

 

Članak 14.

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a s istim danom prestaju vrijediti odredbe Pravilnika o članovima i  članskoj iskaznici DGIT-a od 6. ožujka 2015. godine.

 

 

    Predsjednica DGIT-a:

   Mirna Amadori, dipl. ing. građ.

Administracija
DRUŠTVO GRAĐEVINSKIH INŽENJERA I TEHNIČARA
Nikole Tesle 20, 42 000 Varaždin
e-mail: dgit@dgit.hr, www.dgit.hr
Upis u Registar udruga Varaždinske županije, MB: 03445372, OIB: 36646348757
IBAN Zagrebačka banka HR2123600001101744810
Predsjednik: Velimir Vujec, dipl.ing.građ.